Een reactie plaatsen

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel er zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garanderen we niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Wij wijzen Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

By visiting this website and / or using the information provided on or via this website, you declare that you accept the applicability of this disclaimer. The information on this website is only intended as general information. No rights can be derived from the information on this website. Although due care has been taken in compiling and maintaining this website and using sources that we consider reliable, we can not guarantee the correctness, completeness and topicality of the information provided. We also do not guarantee that the website will function flawlessly or uninterrupted or free from viruses. We explicitly reject any liability with regard to the correctness, completeness, topicality of the information provided and the (undisturbed) use of this website.